Klinika Kardiologii Interwencyjnej

Klinika Kardiologii Interwencyjnej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej: prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

Członkowie Rady Instytutu UJ CM:

  1. prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
  2. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
  3. prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka
  4. dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, prof. UJ
  5. dr hab. n. med. Paweł Kleczyński
  6. dr hab. n. med. Jakub Podolec
  7. dr hab. n. med. Krzysztof Bryniarski

 

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM.
Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań: optymalizacja zabiegów przezskórnej rewaskularyzacji serca poprzez zastosowanie wewnątrznaczyniowych metod obrazowych i czynnościowych (IVUS, OCT, FFR), optymalizacji logistyki, farmakoterapii oraz leczenia interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych, optymalizacja zabiegów pierwotnej PCI w zawale serca, stentowanie pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej, kompleksowe zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji serca, zastosowanie aterektomii rotacyjnej i litotrypsji wewnątrzwieńcowej w leczeniu zwapniałych zwężeń tętnic wieńcowych, ocena wczesnych i odległych wyników po implantacji stentów wieńcowych nowej generacji, hybrydowa rewaskularyzacja wieńcowa, przezskórna implantacja zastawki aortalnej.
Bibliometria: łączna liczba prac – 190; IF – 271,267; łączna wartość punktów MNiSW – 1705; Wskaźnik Hirscha – 14; liczba cytowań – 938.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań: badania reaktywności naczyń płucnych, metabolizm mięśnia serca w pierwotnych schorzeniach mięśnia serca: badanie eksperymentalne metabolizmu mleczanów, wolnych kwasów tłuszczowych i ich frakcji z wykorzystaniem metody cewnikowania zatoki wieńcowej i pobierania oraz analizy biochemicznej próbek krwi z zatoki wieńcowej i aorty, efekty blokady receptorów beta 1 adrenergicznych w ostrym zawale mięśnia serca i podczas reperfuzji: hemodynamika, perfuzja- krążenie oboczne, metabolizm m serca, ograniczenie strefy zawału, metody optymalizacji zabiegów interwencyjnych, optymalizacja wyników leczenia interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych i pozawieńcowych, nowe metody diagnostyki i terapii w kardiologii zabiegowej.

Bibliometria: łączna liczba prac – 328 oraz 13 rozdziałów w podręcznikach i pracach zbiorowych; IF – 310,948; łączna wartość punktów MNiSW – 2488; Wskaźnik Hirscha – 30; liczba cytowań – 4172.

prof. dr hab. med. Anna Kabłak-Ziembicka
Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań: czynniki rokownicze w miażdżycy, obrazowanie zmian miażdżycowych w badaniach ultrasonograficznych, echokardiografia, choroba niedokrwienna serca i tętnic pozawieńcowych.
Bibliometria: łączna liczba prac – 131; IF – 116.224; punktacja MNiSW – 1580; Wskaźnik Hirscha – 17; Liczba cytowań – 797.

dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, prof. UJ
Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań: interwencyjne leczenie chorób serca i naczyń ze szczególnym naciskiem na chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze i znaczenie procesu zapalnego oraz dysfunkcji śródbłonka w ich etiopatogenezie. Upośledzenie mikrokrążenia wieńcowego. Leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne, zagadnienia jakości życia. Kardiologia sportowa ze szczególnym uwzględnieniem badań czynnościowych i wydolnościowych. Medycyna populacyjna – szczególnie w choroby sercowo-naczyniowe w Afryce.
Bibliometria: łączna liczba prac – 45; IF – 44.818; łączna wartość punktów MNiSW – 850; Wskaźnik Hirscha – 7; Liczba cytowani – 396.

dr hab. n med. Jakub Podolec, prof. UJ
Zainteresowania naukowe i główne kierunki badań: biomarkery stanu zapalnego w wybranych chorobach sercowo-naczyniowych, interwencyjne leczenie chorób serca i naczyń, prewencja i epidemiologia chorób układu krążenia (Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, utworzenie oraz nadzór merytoryczny nad stroną internetową www.pfp.edu.pl) i współrealizacja programów prewencyjnych dla Małopolski (opiekun merytoryczny strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego profilaktykawmalopolsce.pl – dział Kardiologia), choroby rzadkie układu krążenia (współpraca przy tworzeniu pierwszej w świecie klasyfikacji chorób rzadkich układu krążenia, Journal of Rare Cardiovascular Diseases), leczenie hiperlipidemii (publikacja JAMA, 2016r.), terapia regeneracyjna serca (m.in. udział w programie CIRCULATE).
Bibliometria: łączna liczba prac 74; IF 150.641; łączna wartość punktów MNiSW – 1080; współczynnik Hirscha 8; liczba cytowań – 428.