Regulamin Instytutu Kardiologii

Regulamin Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

(przyjęty na mocy Uchwały Nr 19/2022/2020-2024 Rady Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum)

Instytut Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (WL UJ CM) działa na podstawie Statutu UJ uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 29 maja 2019 roku (z późniejszymi zmianami z dnia 27 listopada 2019 roku, 25 marca 2020 roku, 24 czerwca 2020 roku, 30 września 2020 roku i 29 września 2021 roku). Przytoczone w tekście Regulaminu odnośniki odnoszą się do Statutu UJ.

Skład Rady Instytutu

§ 1

Skład Rady Instytutu określa § 101 ust. 3 Statutu UJ z odesłaniem do § 89 ust. 1 i ust. 3. W skład Rady Instytutu wchodzą:

 1. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach Instytutu, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego;
 2. przedstawiciele Samorządu Studentów (20 procent składu Rady);
 3. przedstawiciele pozostałych (niesamodzielnych) nauczycieli akademickich wydziału zatrudnionych w jednostkach Instytutu, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscu pracy (nie więcej niż 10 procent składu Rady);
 4. przedstawiciele pozostałych pracowników jednostek Instytutu niebędących nauczycielami akademickimi (nie więcej niż 10 procent składu Rady).

§ 2

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwraca się do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WL UJ CM o przedstawienie przedstawicieli Samorządu Studentów do Rady Instytutu przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku akademickiego, aby liczba przedstawicieli Studentów wynosiła 20% składu Rady zgodnie z wymogiem § 89, ust. 3, pkt 2 Statutu UJ.

§ 3

 1. Wybory członków Rady Instytutu z grupy przedstawicieli pozostałych (niesamodzielnych) nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (§ 89, ust. 1, pkt 4, lit. a i lit. c) organizuje i przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza (§ 80, ust. 3, pkt 3).
 2. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu wybranego członka Rady (§ 75) z grupy przedstawicieli niesamodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy (§ 89, ust. 1, pkt 4, lit. a) lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (§ 89, ust. 1, pkt 4, lit. c), Wydziałowa Komisja Wyborcza zarządza niezwłocznie przeprowadzenie wyborów uzupełniających (§ 89, ust. 4 oraz § 80, ust. 5).
 3. Jeżeli liczba zatrudnionych w jednostkach Instytutu niesamodzielnych nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, nie przekracza 10 procent składu Rady Instytutu (§ 89, ust, 3, pkt 1), nie ma konieczności przeprowadzania wyborów wymienionych w ust. 2, gdyż wówczas wszyscy w/wym. pracownicy mogą wejść w skład Rady Instytutu. Podobnie nie ma konieczności przeprowadzania wymienionych w ust. 2. wyborów, gdy liczba zatrudnionych w jednostkach Instytutu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (w przeliczeniu na pełne etaty) nie przekracza 10 procent składu Rady Instytutu (§ 89, ust. 3, pkt 3).

Zadania Dyrektora Instytutu i Rady Instytutu

§ 4

Zadania Dyrektora Instytutu określa § 104 Statutu UJ.

§ 5

Zadania Rady Instytutu i jej Przewodniczącego określa § 102 oraz § 101, ust. 1 i 3 Statutu UJ.

Komisje Rady Instytutu

§ 6

 1. Rada Instytutu może powoływać stałe i doraźne (czyli do wykonania określonego powierzonego jej zadania) komisje Rady Instytutu w drodze Uchwały na wniosek Dyrektora Instytutu lub Przewodniczącego Rady Instytutu.
 2. Do stałych komisji Rady Instytutu należą w szczególności:
  – Komisja ds. Nauki
  – Komisja ds. Edukacji Studentów i Kształcenia Podyplomowego
  – Komisja ds. współpracy z Kardiologią/Kardiochirurgią Dziecięcą
  – Komisja ds. współpracy z Zagranicą
  – Komisja ds. Planowania i Rozwoju
  – Komisja Regulaminowa
  – Zespół redagujący stronę internetową Instytutu Kardiologii

§ 7

 1. Wybory Przewodniczących i członków komisji Rady Instytutu odbywają się w trybie głosowania tajnego.
 2. Przewodniczący Komisji może przedstawiać Radzie Instytutu kandydatów na członków danej komisji, a także propozycje uzupełnienia składu komisji, w szczególności w przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji komisji mandatu dotychczas zasiadającego w Komisji przedstawiciela Samorządu Studentów (§ 75 Statutu UJ).

§ 8

Przewodniczący komisji Rady Instytutu:

 1. przewodniczy posiedzeniom komisji i kieruje jej pracami;
 2. zwołuje posiedzenia komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Instytutu, Przewodniczącego Rady Instytutu lub jednej trzeciej członków danej Komisji;
 3. przedstawia Radzie Instytutu, Dyrektorowi Instytutu lub Przewodniczącemu Rady opinie przygotowane przez komisję.

§ 9

 1. Dyrektor Instytutu i Przewodniczący Rady Instytutu mogą zasięgać opinii odpowiednich Komisji Rady Instytutu w realizacji swoich zadań.
 2. W przypadku kwestii spornych o charakterze formalnym Dyrektor Instytutu i Przewodniczący Rady Instytutu mogą zasięgać opinii Komisji Regulaminowej Rady Instytutu.

§ 10

 1. Kadencja stałych komisji Rady Instytutu kończy się wraz z upływem kadencji Władz Instytutu.
 2. Kadencja komisji doraźnej kończy się z chwilą podjęcia przez Radę Instytutu uchwały stwierdzającej wykonanie przez komisję powierzonego jej zadania i niepowierzanie jej kolejnych zadań.

Struktura organizacyjna Instytutu

§ 11

Zgodnie z § 99, ust. 2 Statutu UJ, w ramach Instytutu mogą być tworzone następujące jednostki:

 1. katedry, kliniki, zakłady oraz inne jednostki, o których mowa w § 99, ust. 1 pkt 6, czyli „inne jednostki prowadzące działalność badawczą lub dydaktyczną, w szczególności pracownie, ośrodki, laboratoria”;
 2. jednostki pomocnicze.

Zasady powoływania Dyrektora Instytutu i jego Zastępcy oraz wyboru Przewodniczącego Rady Instytutu

§ 12

 1. Zasady powoływania Dyrektora Instytutu i jego Zastępcy oraz czas trwania ich kadencji określają odpowiednio § 103 i § 105 Statutu UJ.
 2. Kadencja Dyrektora Instytutu zaczyna się 1 września i trwa 4 lata.
 3. Rada Instytutu wyraża opinię na temat kandydata na Dyrektora Instytutu, czyli wybiera Kandydata na Dyrektora Instytutu na posiedzeniu Rady Instytutu, zwołanym nie później niż 2 miesiące przed upływem kadencji Dyrektora Instytutu.
 4. Kandydatów na Dyrektora Instytutu mogą zgłaszać wszyscy członkowie Rady Instytutu.
 5. Wybory Kandydata na Dyrektora Instytutu organizuje i przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza.

§ 13

 1. Zasady wyboru Przewodniczącego Rady Instytutu określa § 101, ust. 2 Statutu UJ.
 2. Kadencja Przewodniczącego Rady Instytutu trwa 4 lata.
 3. Rada Instytutu wybiera Przewodniczącego Rady na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, w pełnym statutowym składzie, nie później niż 31 października. Powyższe posiedzenie Rady Instytutu zwołuje Dyrektor Instytutu, a posiedzeniu przewodniczy wybrany przez Uczestników członek Rady Instytutu.
 4. Kandydatów na Przewodniczącego Rady Instytutu mogą zgłaszać wszyscy członkowie Rady Instytutu.
 5. Wybory Przewodniczącego Rady Instytutu organizuje i przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza.

Organizacja posiedzeń Rady Instytutu

§ 14

 1. Posiedzenia Rady Instytutu zwołuje i obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Instytutu, a w razie jego nieobecności Dyrektor Instytutu lub jego Zastępca (§ 101, ust. 4).
 2. W szczególnych przypadkach obradom przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Instytutu, zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni (§ 102, ust. 2).
 3. Zwyczajne posiedzenia Rady Instytutu zwołuje Przewodniczący Rady nie rzadziej niż raz na kwartał (§ 101 ust. 3 z odesłaniem do § 91, ust. 1).
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Instytutu może zostać zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub Dyrektora Instytutu, a także na wniosek co najmniej połowy członków Rady w terminie 7 dni od złożenia wniosku (§ 101 ust. 3 z odesłaniem do § 91, ust. 2); porządek obrad uwzględnia wówczas złożony wniosek.
 5. Nie później niż 3 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Instytutu do wszystkich członków Rady Instytutu zostają rozsyłane zawiadomienia wskazujące dokładny termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad (§ 101 ust. 3 z odesłaniem do § 52, ust. 1 za pośrednictwem § 91, ust. 5).

§ 15

W posiedzeniach Rady Instytutu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Dyrektora Instytutu lub Przewodniczącego Rady Instytutu.

§ 16

1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady (§ 101 ust. 3 z odesłaniem do § 53, ust. 1 za pośrednictwem § 91, ust. 5).
2. Zwykłą większością głosów przyjmowane są zgłoszone w trakcie posiedzenia Rady Instytutu wnioski w sprawach proceduralnych, w szczególności wnioski o przyjęcie porządku obrad lub jego zmianę, a także wnioski o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym.

§ 17

Głosowania odbywają się w trybie jawnym z wyjątkiem głosowań w sprawach personalnych, a także gdy wniosek o głosowanie tajne złoży co najmniej jeden członek Rady i powyższy wniosek zostanie przyjęty zwykłą większością głosów (§ 101 ust. 3 z odesłaniem do § 53, ust. 2 za pośrednictwem § 91, ust. 5).

§ 18

Z posiedzeń Rady Instytutu sporządzany jest pisemny protokół, który zostaje przedłożony do akceptacji Rady Instytutu na jej kolejnym lub następnym posiedzeniu.
Organizacja posiedzeń w trybie zdalnym

§ 19

 1. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub Dyrektora Instytutu Rada Instytutu może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały w trybie zdalnym przy użyciu systemu komunikacji oraz głosowań zdalnych. Systemy te powinny zapewnić odpowiednią autoryzację osób uprawnionych do uczestnictwa w obradach i do głosowania, a także winna zostać zagwarantowana tajność głosowania (§ 101 ust. 3 z odesłaniem do § 53, ust. 3 za pośrednictwem § 91, ust. 5).
 2. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rady Instytutu posiedzenia Komisji mogą odbywać się w trybie zdalnym.

 

Wersja PDF Regulaminu do pobrania