Pracownia Kardiologii Społecznej Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Kierownik: Prof. UJ, dr hab. med. Maria Olszowska
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel. 12 614 3537
e-mail: maria.olszowska@uj.edu.pl

 

 

Po kilkuletniej przerwie w działalności Zakładu Kardiologii Społecznej, w grudniu 2007 r. została utworzona Pracownia Kardiologii Społecznej Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pracownia Kardiologii Społecznej uczestniczy w opracowaniu i przeprowadzeniu zadań badawczych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Zrealizowano programy badawcze „Wpływ aktywności ruchowej i wydolności fizycznej na wybrane markery stanu zapalnego, układu hemostazy, stresu oksydacyjnego i funkcji śródbłonka u sportowców i osób nieuprawiających wyczynowo sportu,” „Wpływ procesu autoimmunologicznego na rozwój i progresje miażdżycy tętnic wieńcowych u młodych chorych z choroba niedokrwienna serca”, „Porównanie efektu przeciwkrzepliwego u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków stosujących antagonistów witaminy K (acenokumarol i warfaryna) oraz nowe antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K (dabigatran i rywaroksaban) na podstawie poziomu mikrocząsteczek pochodzenia płytkowego i śródbłonkowego oraz wybranych parametrów hemostazy”, „Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na rezultaty leczenia wewnątrzszpitalnego oraz wyniki odległe pacjentów z zawałem mięśnia sercowego NSTEMI oraz STEMI poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej”, „Wpływ nadużywania alkoholu na funkcję skurczową lewej komory oraz wybrane markery stanu zapalnego, hemostazy i funkcji śródbłonka.”

Kierownikiem Pracowni jest prof. dr hab. med. Maria Olszowska. Tytuł profesora naukowego uzyskała w styczniu 2018 r.  W latach 2009 – 2011 była Przewodniczącą Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 2011 – 2015 była Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 2017- 2019 pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a od 2019 – jest członkiem Zarządu Sekcji Wad Zastawkowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 2011 jest członkiem Komisji do spraw Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Bierze czynny udział w organizacji corocznego Dnia Serca na Rynku w Krakowie propagującego zdrowy styl życia jego mieszkańców.

Dorobek naukowy stanowi 202 prac opublikowanych w całości w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, 40 rozdziałów w podręcznikach, 220 referatów i doniesień wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach, redaktor 3 monografii ( Wady serca u dorosłych 2011, Kardioonkologia 2017, Kardioonkologia – kontynuacja 2019). Impact Factor 105,533, punktacja KBN/MNiSW  1941.000, współczynnik Hirscha 15

Wyróżnienia: nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej w 1995 r. za prace dotyczące zastosowanie kardiobiopsji w diagnostyce zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej, odznaczenie Prezydenta M. Krakowa Honoris Gratia (2009 r.), medal Samorządu Województwa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii (2010 r.), Medal Złoty za Długoletnią Służbę z okazji Święta Edukacji Narodowej (2011r.), odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia“ (2012 r.), tytuł „ Srebrnego Recenzenta” Kardiologii Polskiej (2014), Srebrny Krzyż Zasługi (2016), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016)

W 2010r. powstało przy Pracowni Kardiologii Społecznej Studenckie Koło Naukowe, które zajmuje się działalnością naukowo-dydaktyczną. Studenci poszerzają i ugruntowują swoją wiedzę z dziedziny kardiologii podczas spotkań koła, analizowane są ciekawe przypadki kliniczne. Studenci prowadzą także badania naukowe, przygotowują ankiety, przeprowadzają badania pacjentów, opracowują bazę danych, a wyniki swoich badań przedstawiają na konferencjach studenckich. Projekty badawcze obejmują problematykę prewencji pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.

Dotychczas realizowane tematy:

  • Ocena czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów rok po przebytym ostrym zespole wieńcowym.
  • Styl życia i znajomość czynników ryzyka sercowo-naczyniowego wśród studentów pierwszego i szóstego roku kierunku lekarskiego UJ CM.
  • Jakość życia u chorych z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej.
  • Czynniki ryzyka zawału serca u chorych z przedwczesną chorobą sercowo-naczyniową

Wyniki badań przedstawione były podczas konferencji studenckich i lekarskich. Członkowie SKN przy Pracowni Kardiologii Społecznej są laureatami Ogólnopolskich i  Międzynarodowych Konferencji Studenckich.